L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Afa. Està format per tots aquells socis i socies que hi assisteixen en igualtat de drets.

L’Assemblea té, entre altres funcions, les següents:

· Aprovar la memòria anual.
· Aprovar l’estat de comptes de l’Afa.
· Triar la Junta directiva
·Aprovar les modificacions dels estatuts.

L’Afa s’ha de convocar com a mínim, i de manera ordinària, un cop a l’any, tot i que es poden realitzar altres convocatòries extraordinàries quan la situació així ho requereixi.

Recorda que la teva veu és important!