Qui pot ser soci o sòcia?

Poden ser socis/es de l’associació els pares, mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix els estatuts.
 
L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares, mares o  tutors/es d’un o més alumnes del centre.
 

Els drets dels socis/es

 • Participar en les activitats de l’associació .

 • Intervenir , amb veu i vot, a les assemblees generals.

 • Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

 • Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

 • Consultar els llibres de l’associació.

 • Exposar queixes i suggeriments a la Junta Directiva per escrit.

Els deures dels socis/es

 • Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

 • Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

Motius per donar de baixa a un soci /sòcia

 • Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president.

 • Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.

 • Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.

 • Ús de l’associació o de la condició de soci/a amb finalitats estranyes a les assumides estatuàriament per l’entitat.